top of page

Acerca de

Kopie van 100% natuurlijke kauwsnack (1640 x 600 px).png

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

van
SW Pet Products B.V. , Burg. van
Engelenweg 135A, IJSSELMUIDEN.


ARTIKEL 1
TOEPASSELIJKHEID
1. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveranties van goederen en diensten, welke door SW Pet Products B.V. te IJsselmuiden, nader genoemd verkoper, worden verricht, tenzij door de verkoper van deze
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken. Verwijzingen van koper naar zijn eigen voorwaarden worden door verkoper niet aanvaard.
2. Voor zover deze voorwaarden daarvan niet afwijken, wordt de overeenkomst voor de levering van goederen en/of het verrichten van diensten geregeerd door het Nederlandse recht en de Nederlandse handelsgebruiken.


ARTIKEL 2
OFFERTES EN KOOPOVEREENKOMST
1. Alle offertes, ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De overeenkomst voor het leveren van goederen komt tot stand door de mondelinge, telefonische, electronische of internet media of schriftelijke bevestiging door de verkoper.
3. Het enkele feit van de levering vormt voldoende bewijs van het bestaan van de overeenkomst.
4. Alle overeenkomsten namens verkoper gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen, hoe ook genaamd, verbinden verkoper, tenzij deze de aldus gesloten overeenkomst annuleert vóór het verstrijken van de vijfde werkdag na de dag van afsluiting, waarbij niet als werkdagen worden beschouwd zaterdag, zondag, en nationaal erkende feestdagen. Het niet- annuleren binnen de hiervoor sub 4 omschreven termijn heeft dezelfde kracht als een uitdrukkelijke en definitieve bevestiging.
5. Verkoper is gerechtigd prijswijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen na het tot stand komen van de overeenkomst doch vóór levering (zoals in- en uitvoerverboden, premies van welke aard dan ook, invoering of verhoging van rechten, heffingen op import, fabricage, verkoop en/of levering van de verkochte goederen of grondstoffen daarvoor) aan koper door te berekenen. Onder overheidsmaatregelen worden mede verstaan maatregelen van een binnenlands of buitenlands semi- overheidslichaam of een supra-nationaal orgaan zoals de organen van de Europese Gemeenschap. Zijnerzijds zal koper het recht hebben, mits dit aangetekend binnen drie dagen na kennisgeving van de prijsverhoging aan verkoper wordt medegedeeld, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
6. Elke overeenkomst wordt door de verkoper gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper genoegzaam aan de verkoper is gebleken en/of is gewaarborgd; indien verkoper zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.
7. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de koper niet is gebleken of indien verkoper tijdens de uitvoering van de koop- en verkoopovereenkomst naar zijn redelijk oordeel duidelijke aanwijzingen heeft verkregen, dat de kredietwaardigheid van koper gering is of sterk verminderd is, of de rechtsvorm van de koper is gewijzigd, behoudt de verkoper zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder enige nadere gehoudenheid van verkoper tot nakoming van het overige en/of schadevergoeding. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling van verkoper.

ARTIKEL 3
LEVERING EN RISICO
1. Levering geschiedt franco, tenzij anders overeengekomen. Bij franco levering vindt levering plaats na uitladen van het vervoermiddel. Vanaf dat moment is de levering voor risico van de opdrachtgever.
2. Indien levering af fabriek, af depot, af opslagruimte is overeengekomen, vindt levering plaats op het vervoermiddel. Opladen, transport en uitladen van de levering is dus voor risico van de opdrachtgever.
3. Leveringstijden zijn vrijblijvend en worden bij benadering aangegeven. Overschrijding van de leveringstijd geeft nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak op schadevergoeding en geeft geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden of korting.
4. Indien een leveringstermijn uitdrukkelijk is en schriftelijk is overeengekomen is verkoper in gebreke indien verkoper niet heeft geleverd uiterlijk op de laatste dag van de leveringstermijn, doch uitsluitend indien koper zijnerzijds niet op enigerlei wijze jegens verkoper in gebreke was.
5. Indien een leveringstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en verkoper in gebreke is, op welke wijze dan ook, heeft koper niet het recht om nakoming te vorderen; hij heeft in dat geval slechts het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en hij heeft geen recht op enigerlei schadevergoeding.
6. Wanneer door verkoper gekochte goederen, na aan de koper te zijn aangeboden, door deze niet worden in ontvangst genomen, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van koper. Na voornoemde periode heeft verkoper het recht – na verkopers keuze- hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder echterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd verkoper’s recht op schadevergoeding jegens koper.
7. De inontvangstneming door koper van verkochte goederen geldt als bewijs, dat de op de factuur, verzendadvies, reçu of ander ontvangstbewijs vermelde goederen volledig en uiterlijk in goede conditie zijn ontvangen. tenzij een aantekening op de duplicaat factuur of op ander ontvangstbewijs gemaakt worden.
8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde en in ontvangstgenomen goederen door verkoper niet teruggenomen. Indien, om welke reden dan ook, in bepaalde gevallen geleverde en in ontvangstgenomen goederen worden teruggenomen, komen laad-, transport- en opslagkosten en verder daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
9. Indien verkoper door overmacht niet kan leveren, geheel of gedeeltelijk, geeft verkoper daarvan onverwijld kennis aan koper. Indien de overmachtssituatie verkoper verhindert om binnen vier weken na de overeengekomen leveringstermijn te leveren, heeft ieder van beide partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te verklaren. Koper heeft dan niet het recht om van verkoper schade te vorderen voor schade ontstaan door het uitstellen of geheel uitblijven van de levering.


ARTIKEL 4
OVERMACHT
Omstandigheden buiten de wil of buiten toedoen van de verkoper, welke van zodanige aard zijn, dat nakoming of verdere nakoming van de gesloten overeenkomst redelijkerwijze niet meer van verkoper kan worden verlangd, gelden als overmacht.
2. Als gevallen van overmacht in deze zin worden onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen en/of belemmeringen, zowel in binnen- als buitenland. waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder wordt. zoals:
a. stormschade en/of schade tengevolge van andere natuurrampen;
b. storingen en/of belemmeringen door derden veroorzaakt, werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen;
c. oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen;
d. verlies of beschadiging van materiaal bij transport;
e. ernstige storingen in het productieproces;
f. ziekte van een of meer onvervangbare werknemers;
g. epidemieën;
h. in- en uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen, uitgevaardigd respectievelijk genomen door enige overheid;
i. Verbod tot levering aan koper, opgelegd door groepen, organisaties, instellingen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij verkoper is aangesloten respectievelijk waarvan verkoper deel uitmaakt;
j. gebrek aan of Storingen t.a.v. middelen van vervoer;
k. brand of andere ongevallen in het bedrijf van verkoper;
1. niet- of niet-tijdige levering aan verkoper door leveranciers in binnen- en/of buitenland;
2. stagnatie in de binnenlandse zowel als de buitenlandse aanvoer;
3. in het algemeen alle verdere omstandigheden, feiten, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, welke verkoper niet kan voorzien en/of voorkomen.
4. Voor schade – direct of indirect -veroorzaakt door derden aan – of in verband met – door verkoper geleverde goederen, is verkoper niet aansprakelijk.


ARTIKEL 5
AANSPRAKELIJKHEID
Ten aanzien van de door verkoper verkochte en geleverde goederen is verkoper tegenover
koper alleen dan tot vrijwaring gehouden en alleen dan voor schade, welke dan ook,
aansprakelijk in geval :

a. de verkochte en geleverde goederen – hetzij diervoeders hetzij andere goederen door verkoper zelf zijn geproduceerd en rechtstreeks – derhalve niet via een tussenhandelaar- door of namens verkoper aan koper zijn afgeleverd, doch in de hier sub a bedoelde gevallen
slechts, indien en voorzover de verborgen gebreken te wijten zijn aan de schuld van verkoper, alsmede – buiten het geval van aan verkoper te wijten schuld – indien en voorzover de fabrikant of leverancier, van wie verkoper de in door hem verkochte en geleverde diervoeders
en/of goederen verwerkte grondstoffen en/of artikelen. waaraan de verborgen gebreken in feite kleven, heeft ontvangen, door de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld en deze fabrikant of leverancier op zijn beurt daadwerkelijk tot het vergoeden van de geleden schade aan verkoper overgaat;
b de verkochte goederen en geleverde diervoeders en/of andere goederen door anderen dan verkoper zijn gefabriceerd en/of bewerkt, althans door anderen dan verkoper zijn geleverd, zonder dat verkoper deze diervoeders en/of andere goederen nader heeft bewerkt en/of verandering heeft doen ondergaan, doch in de hier sub b bedoelde gevallen slechts indien en voorzover de fabrikant of leverancier, van wie verkoper verkochte en geleverde diervoeders en/of andere goederen heeft ontvangen, door verkoper aansprakelijk kan worden gesteld en deze op zijn beurt daadwerkelijk tot het vergoeden van de geleden schade overgaat;
c. bij eventueel door koper te lijden schade, waarvoor hij verkoper terecht aansprakelijk kan stellen en terzake waarvan hij van verkoper vergoeding vordert, zal koper steeds bij het deugdelijke en uitdrukkelijke bewijs dienen te leveren, dat de geleden schade het gevolg is
van gebreken, welke dan ook, in en/of van ondeugdelijkheid van het door verkoper verkochte en geleverde goed. In het in de vorige zin bedoelde geval zal koper tevens het deugdelijke en uitdrukkelijke bewijs dienen te leveren van de omvang van de door hem geleden schade. Verkopers aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximumbedrag dat onder haar aansprakelijkheids -verzekering wordt uitgekeerd.


ARTIKEL 6
AANVAARDING EN RECLAME
1. Koper dient het door verkoper verkochte en geleverde goed tijdig te controleren, voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en deugdelijkheid. Ingeval van verborgen gebreken in het door verkoper verkochte en geleverde zal koper hierover zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee dagen na de dag van het constateren van die verborgen gebreken en tevens binnen de tijd van vier weken na de dag van levering, bij verkoper moeten reclameren. In alle andere gevallen zullen reclames betreffende het verkochte en geleverde zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 24 uur na levering, aan verkoper moeten worden bekend gemaakt. Indien koper binnen de hiervoor bedoelde termijn niet bij verkoper zal hebben gereclameerd, zal de koper geacht worden het gekochte en geleverde als volkomen deugdelijk te hebben geaccepteerd respectievelijk akkoord te zijn gegaan met de geleverde hoeveelheid en gewicht en zullen vrachtbrieven, bonnen, facturen, boekhouding en verdere administratie van verkoper als volledig en onbetwistbaar bewijs gelden.
2. Alle verkopen van verkoper vinden plaats tegen de op de dag van aflevering door verkoper berekende dagprijzen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na het afsluiten van koopovereenkomsten van overheidswege terzake van prijsbeleid voorschriften worden uitgevaardigd en/of nadien bekend worden tengevolge waarvan koper verplicht is andere prijzen dan de in de vorige zin bedoelde dagprijzen in rekening te brengen en/of tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst op bedrijfseconomische gronden niet meer verantwoord is, is verkoper gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, zonder tegenover koper tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Indien verkoper een gesloten overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen, omdat hij voor de uitvoering daarvan
geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van een toeleveringsbedrijf of toeleveringsbedrijven, zal koper terzake daarvan nimmer enige vergoeding wegens schade of uit andere uit hoofde van verkoper kunnen vorderen. Verhoging van de transportkosten, buiten toedoen van verkoper ontstaan en bij het afsluiten van de overeenkomst nog niet bekend, mogen door verkoper steeds aan koper worden doorberekend.
3. Reclames of meningsverschillen van welke aard dan ook geven koper nimmer het recht betaling van de gehele of gedeeltelijke vordering van verkoper op koper op te schorten. Mocht koper bij gebleken gegrondheid van zijn reclame – eventueel na teruggave van geleverde goederen door koper aan verkoper – recht hebben op restitutie van het door hem aan verkoper reeds betaalde, dan is verkoper terstond tot terugbetaling gehouden.


ARTIKEL 7
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang verkoper geen volledige betaling ingevolge een met koper gesloten koop- en verkoopovereenkomst zal hebben verkregen, blijven de ingevolge deze verkoopovereenkomst verkochte en geleverde goederen – voor en rekening en risico overigens van koper – het
uitsluitend eigendom van verkoper. Zolang de verkoper de eigendom behoudt- derhalve tot de algehele voldoening – is koper verplicht aan verkoper of zijn gemachtigde desgevraagd mede te delen, waar de verkochte en geleverde goederen zich bevinden en verkoper of zijn gemachtigde desverlangd toegang tot het verkochte en geleverde te verschaffen.
2. Ingeval koper een verplichting uit een met verkoper gesloten koop- en verkoopovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, is verkoper gerechtigd de verkochte en geleverde goederen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen. In
dit geval zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, zulks onverminderd het recht van verkoper om van koper vergoeding te vorderen wegens gederfde winst en/of andere door verkoper tengevolge van deze ontbinding geleden en/of nog te lijden schade.
3 Zolang de koper de van de verkoper gekochte en ontvangen goederen niet volledig heeft betaald, is hij niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks geschiedt
volgens de normale bestemming van die goederen en in de normale uitoefening van zijn bedrijf als koper. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs – ook indien zulks, om welke reden dan ook nog niet het geval was, onmiddellijk voor het volle bedrag opeisbaar.
4. Koper is verplicht het door verkoper verkochte en geleverde goed tot het tijdstip van volledige betaling tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren. De koper wordt geacht zijn rechten, voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst, tot het tijdstip van volledige betaling van de goederen, aan ons te hebben gecedeerd. Op eerste aanmaning doet de koper aan verkoper opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij.


ARTIKEL 8
PRIJZEN
1. Prijzen van verkoper zijn netto (ex BTW) en zonder aftrek of korting, tenzij anders is
overeengekomen.


ARTIKEL 9
BETALING
1. Betaling dient te geschieden ten kantore van de verkoper, contant, zonder enige aftrek of compensatie, ten tijde van de levering of naar keuze van verkoper uiterlijk op de veertiende dag daarna via de bank, tenzij schriftelijk is overeengekomen tussen verkoper en koper al dan
niet onder aftrek van de door verkoper toegestane korting wegens kontant doch zonder enige andere aftrek of compensatie. Indien factuur niet op de hiervoor bepaalde termijn is betaald, is koper ook zonder sommatie van rechtswege in gebreke ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling en is over koopprijs een rente verschuldigd welke overeenkomst met de normale bankrente met een minimum rente van 1,25% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van voldoening, onverminderd het recht van verkoper de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk, te verkopers keuze, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.
3. Niet-bijbetaling, niet-tijdige betaling, gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, alsmede aanvraag tot surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van koper, heeft onmiddellijke opeisbaarheid van
alle eventueel op koper bestaande vorderingen ten gevolge met behoud van het recht op schadevergoeding.
4. In de gevallen omschreven in lid 3 is verkoper zonder enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd en is door koper onherroepelijk gemachtigd alle reeds geleverde en nog niet betaalde goederen weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden.
5. Alle kosten vallende op het incasseren der vordering, waaronder begrepen 15% van het bruto factuurbedrag wegens buitengerechtelijke kosten (kosten van advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) met een minimum van € 350,00 komen voor rekening van de koper; dit
alles behoudens proceskosten.
6. Verkoper behoudt zich het recht voor van koper betaling te verlangen, voorafgaand aan de levering en de overeenkomst te annuleren indien koper uiterlijk 14 dagen na aanmaning bij aangetekend schrijven niet aan het verlangen van verkoper tot voorafgaande betaling heeft voldaan.


ARTIKEL 10
OMZETBELASTING
1. De in correspondentie, offerte, orderbevestiging en periodiek SW Pet Products genoemde prijzen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk aan koper in rekening gebracht worden.


ARTIKEL 11
VERPAKKINGEN
1. Indien verkoper zich ermee akkoord verklaart om verpakking of verpakkingsmiddelen (bijv.pallets, enz.) retour te ontvangen, heeft verkoper het recht hiervoor statiegeld te berekenen, dat strekt tot waarborg voor de teruggave door de koper; deze goederen mag koper
niet voor andere doeleinden gebruiken of laten gebruiken. Koper is bij overtreding van deze bepaling aansprakelijk voor alle hieruit voor verkoper ontstane schade. Terugbetaling van het statiegeld vindt alleen plaats indien de verpakking bij de teruggave in goede staat verkeert.


ARTIKEL 12
GESCHILLEN
1. Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van de koopovereenkomst of eventueel daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten ontstaan, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder Zwolle valt.

bottom of page